Familie og netværkspleje

Børnene kan med støtte få en god opvækst hos familie og netværk. De kan blive i det lokale miljø, hvor man traditionelt, tager hånd om dem som har brug for det.

I flere områder i Kenya lever op mod 40% af børnene med kun én forældre eller helt uden forældre. Disse børn er i stor fare for mistrivsel.

Forældreløse og socialt udsatte børn er traditionelt blevet optaget i familie og netværk, men de ændrede kulturelle, sundheds- og socialøkonomiske forhold sætter denne tradition under et stort pres.

Det betyder, at de i forvejen meget udsatte børn og unge får endnu ringere levevilkår, og derved er i stor fare for mistrivsel. Ofte har netværket og familien, som har stor betydning for disse børn,ikke de nødvendige ressourcer, der skal til for at optage endnu en “mund at mætte”

Et ekstra barn i familien betyder for de fleste et sort pres på den i forvejen sårbare familie. Kulturelt betyder det også at plejebarnet hierarkisk får en lavtstående placering i familien. Der er i disse ressourcesvage familier stor risiko for fejlernæring , manglende uddannelse,fysiske og psykiske overgreb. Pigerne bliver oftest giftet bort meget unge og mod deres vilje, samt bliver mødre i helt ned til 12 års alderen.

Derfor er der et stort behov for at understøtte disse familier, og dermed sikre børnene et sundt og udviklende liv med mulighed for at bryde den sociale arv. Samtidig med at de kan blive i familie, netværk og lokalmiljø.

De første børn som blev optaget i projektet ved opstart december 2018

KenyaHelp sikrer med projketet et koordineret, vidensbaseret og medmenneskeligt trivselvforløb, som giver en god opvækst til de allemest udsatte børn og familier.

Projektet bygges op omkring en KenyaHelper ( donor ) til et barn.

At være donor for et barn i netværk – og familiepleje giver stor glæde, tilfredsstillelse og taknemmelighed, både for giver og modtager.

Vi håber du har lyst til at være KenyaHelper –

I fanerne findes mere konkret viden, og det er altid muligt at kontakte os.

Med venlig hilsen KenyaHelp